Unicon Danışmanlık


Yaklaşımımız


Kurulduğumuzdan bu yana yaptığımız çalışmalarda, yerli ve yabancı konusunda uzman danışmanlarımızı müşterilerimizle bir araya getirip sürekli katma değer oluşturuyoruz.
Müşterilerimiz içinde bulunduğu mevcut durumu göz önünde bulundurarak yaratıcı ve müşteriye ait çözümler ve stratejiler üretiyoruz.
Müşteri performansının en üst düzeye çıkması genelde sık rastladığımız bir sonuç. Çalıştığımız tüm müşterilerimizin bize teşekkür ederken dediği gibi “Neticede önemli olan sonuç alınmasıdır.”
Bu sonuçların alınmasında doğru yöntem; birlikte iyi düşünülmüş ve sınanmış kalıcı uygulanabilir çözümler üretmektir.
Geçici çözümler üretmek ve bunların kalıcı çözümler haline dönüşmesi başarısızlığın önünü açar.


Sürekli Başarı için Temel Strateji
Liderlik ilkesi, Politika ve Stratejiler, İnsanların Yönetimi, Kaynaklar ve Süreçler bağlamında birlikte yapılan çalışmalarla müşteri tatmini, çalışanların tatmini ve bunun topluma olumlu yansımalarını sağlamak ve nihai olarak tüm iş sonuçlarında mükemmelliğe ulaşmaktır.

Nasıl Bir Danışmanlık
UNICON için “Her proje özeldir”, “Her Eğitim Özeldir”. UNICON her projesini ve eğitimini Müşteri kuruma özel olarak tasarlar. Böylelikle danışmanlığın ve eğitimin standart bir satış ürünü olmasından ziyade “kuruma özel ürün” olması ve mutlaka ölçülebilir sonuçlarla faydasının tespit edilerek, iyileştirmenin sağlanmasını temin eder.
Yönetim Danışmanlığı yaklaşımımız aşağıda verilen temeller üzerine kuruludur;
 • Kanıtlanmış uygulamalar – METODOLOJİ
 • Disiplinler arası yüksek ve deneyimli bir ekip – TAKIM
 • Müşteri – Danışman ilişkilerinde iş ortağı bazlı çalışma ortamı tesisi- ORTAM
 • Disiplinli bir proje Yönetimi uygulanması – DİSİPLİN
Yönetim Danışmanlığı çalışmaları eğer bir metodolojiye dayanmıyorsa “hangi limana gittiği belli olmayan bir teknenin seyir defterine benzer”.
UNICON Danışmanları temel olarak esnekliği göz ardı etmeyen güçlü bir metodoloji uygularlar. Bu metodolojide projenin kapsamına uygun olarak ve sırayla :
 • Bir referans model kullanarak iş gereksinimlerine uyarlanmış ve kapsamlı düşünülen dokümante bir yönetim sisteminin tesisi,
 • Stratejik Planlama ve kurumun her seviyesine ulaşacak şekilde geliştirilmiş liderlik yeteneklerinin ve ekip ruhunun verilmesi
 • Anahtar iş süreçlerinin radikal bir biçimde yeniden gözden geçirilmesi ve incelenmesi ve gerekirse yeniden yapılandırılması
 • Performans Değerlendirme sistemlerinin devreye alınması, entelektüel sermayenin harekete geçirilmesi ve performansın en iyi uluslar arası firmalara mukayeselendirilmesinin yapılması.
 
 Yukarıdaki her bir aşama için 3 ana yol izlenir;
 • Gerçek kişilerden ve gerçek ortamda elde edilen mevcut verilerden yola çıkılarak mevcut durumun tespiti ve müşteriye raporlanması
 • Doğru kişilerden oluşan bir ekip ile çözümlerin müşterek üretilmesi ve yaygın bir eğitim ile uygulanması
 • Yenileşen sistemde tüm parçaların doğru yerlerde ve doğru işlendiğine dair denetim ve düzeltici faaliyetlerin yapılması
Metodolojinin her aşamasındaki uygulamalar sonucunda istenen hep aynı olmalıdır : ÖLÇÜLEBİLİR SONUÇLAR.

Takım
Yönetim Danışmanlığı projelerinin stratejik bir önemi vardır. Başarısızlığın maliyetleri çok yüksek olabilir. Dolayısı ile “Yönetim Danışmanlığı” hizmeti veren bir firmanın mükemmel bir ekipten oluşması gerekmektedir.   Ekip tecrübeleri iş idaresinin tüm yönlerini kapsamalıdır. Hem strateji, hem de detay konularda güçlü birikimi ve önsezileri olmalıdır. Müşterinin iş atmosferini ve ruhunu anlamalı ve uluslar arası deneyimi olmalıdır.   İstenilen ve size sunacağımız yurtiçi ve yurtdışı deneyimleri içinde toplayan danışman takımı; DİSİPLİNLER ARASI TECRÜBELİ bir ekiptir.   Biz böyle bir ekibi sizin için oluşturacak altyapıya sahibiz.”   Yine de aslolan, yeni stratejinin müşteri şirketin uhdesinde olacağıdır. Değişime karşı çıkacak unsurların olabileceği doğaldır ve bu her sistemde az ya da çok görülmektedir.   Kısaca başarıya doğru etkili değişimlerin, süreçlerle (Nasıl takdim edildiği) olduğu gibi içeriklerle de (Değişenin ne olduğu) çok ilgili olduğu bizim genel tespitimizdir.   Her ne kadar tavsiyelerimiz bizim önerilerimiz olsa da bunlar müşterimizle ortak çalışma ve kararlılığımız sonucu geliştirilirler.

Ortam
Yeni strateji, müşteri şirketin uhdesinde olacaktır. Değişime karşı çıkacak unsurların olabileceği doğaldır. Bunun önlenmesi için aşağıdaki prensiplerin uygulanması ve uygun ortamın tesisi gerekir ;
 • Üst yönetimin kararlılığının açıkça ortaya konması
 • Çalışanların programa sahip çıkması ve bunu dışarıdan empoze edilen bir çalışma olarak görmelerinin önlenmesi
 • Her seviyedeki çalışanın sorun tespit ve çözüm önerim çalışmalarına ilgi ve katılımlarının sağlanarak genel kabul ortamının tesisi
 • Program katılımcılarının ilgililerini ateşleyecek yepyeni deneyim ve örneklemelerle zenginleştirilmesi
 • Yeni deneyimlerin daha iyi yeni çözümlere imkan tanıyacağı gerçeğinden hareketle Projenin revizyonlara açık tutulması, geri beslemelerin alınması ve böylelikle bir ; AÇIK SİSTEM YAKLAŞIMI
Sonuç, işbirliğinin tesisi, değişime engellerin ortadan kaldırılması ve katma değer yaratılması olacaktır.
Disiplin  Hedefe doğru başarılı değişimlerin içeriklerle (değişenin ne olduğu) olduğu gibi süreçlerle (nasıl takdim edildiği) de ilgili olduğu genel tespitimizdir.   Önem verdiğimiz esaslar, yapay yaklaşımlar yerine sınanmış “DOĞRULUK”, teorik ve hipotetik yaklaşımlar yerine ise faydalı “PRATİKLİK” olarak tespit edilmiştir. Her ne kadar tavsiyelerimiz bizim önerilerimiz olsa da bunlar müşterimizle ortak çalışma ve kararlılığımız sonucu geliştirilir. Bu aşamada kilit faktör; BİRLİKTE DİSİPLİNLİ ÇALIŞMAKTIR.

Faydalar
Yönetim Yapılanmasından sonra birçok müşterimiz şu faydaları elde etmiştir ;
 • Yönetim ve operasyon kontrolünün gelişmesi,
 • Yetki ve sorumlulukların netleşmesi ve iş performanslarının artması, 
 • Şirket içi proseslerin daha iyi analiz edilmesi,
 • Şirket içi proseslerin iyileştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artması, 
 • Müşteri memnuniyetinin artması, 
 • Üretim/Hizmet performansı ile ilgili yönetime gelen bilgilerin gelişmesi, 
 • Değişik pazarlarda pazarlama ve satışın artması ve yeni pazar yaratılması, rekabet gücünün artması
 • Kalitesizlik maliyetlerinin azalması 
 • Performans iyileştirilmesini ve yeniden süreçlendirmelerle verimliliğin arttırılmasını güdüleyen, öncelikleri saptanmış ve stratejik olarak planlanan aktivitelerin kurumun bütününe yaygınlaştırılması. 
 • Kurum yönetimi ve çalışanlarının doğrudan katılımı sonucu çalışanlarda bu çalışmaların sahipliliğinin, liderlik yeteneklerinin, geleceğe iyimser bakış ve pozitif düşünmenin tesis edilmesi. 
 • Kurumsal kimlik, kültür, hafıza ve zekanın yerleşmesi, anlaşılır, ulaşılır ve istifade edilir olması ve düzenli ölçüm metodları ile gelişimin her yıl tespitinin güvence altına alınması. 
 • Kendini kanıtlamış kurumlarca sınanmış bir başarı yönteminin kullanılmasının ve kurum içindeki yeteneklerin ortaya çıkarılmasının getireceği özgüven. 
 • Kıyas (Benchmarking), Müşteriyi Sahiplenme (Customer Care), ile ilgili tekniklerin sisteme entegrasyonu ile "maliyet etkin" bir yapıya  ve objektif değerlendirme sistemine geçiş. 
 • Çalışanların motivasyonu ve iletişim için güçlü bir araç olması kurum içi ve dışı kasıtlı, kasıtsız yanlış bilgilendirmelerin ortadan kalkması, toplam performans ile ilgili yönetime gelen bilgilerin anlamlanması, gelişmesi. 
 • Kurum içerisinde yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı ve yatay iletişim kanallarının sağlıklı bir şekilde çalışması
Kurumun teşhis kabiliyetinin artması ve böylelikle geçici önlemler yanlışlığından (REAKTİF) planlı ve kalıcı önlemler sistemine (PROAKTİF) geçilerek düzeltici, önleyici ve yenileştirici faaliyetlere süreklilik sağlanması.


Gizlilik/ Sitemap

UPDATE: Jun 2015